دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

راهكارهاي تشويقي براي وكلاي كمك كننده به صلح و سازش
 
رئيس كل دادگستري استان البرز گفت: مقامات قضايي ملكف شده اند وكلاي شايسته تقدير را بر اساس معيارهايي نظير ميزان اهتمام در راستاي ايجاد صلح و سازش و فصل خصومت، كمك به كاهش ورودي پرونده از طريق روساي كل دادگستري شناسايي و به معاونت حقوقي قوه قضائيه معرفي كنند.
راهكارهاي تشويقي براي وكلاي كمك كننده به صلح و سازش حسين فاضلي هريكندي رئيس كل دادگستري استان البرز در نشست تعيين ظرفيت جذب جديد مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران قوه قضائيه در سال 1399 با تشريح نگاه دادگستري استان به وكلا گفت: همواره وكلا را به عنوان بخشي از كارگزاران عدالت در كنار ضابطان قضايي، كارشناسان، قضات و كارمندان دادگستري ديده و معتقديم همه مراحل احقاق حق و صدور حكم مرهون اين تلاش جمعي است.

به گزارش ايسنا، وي افزود: پذيرش وكلاي جديد دادگستري از دو طريق مركز وكلاي قوه قضائيه و كانون وكلا صورت مي گيرد كه با توجه به اينكه وكلاي مركز وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضائيه به نوعي وابستگي بيشتري به قوه دارند به همين جهت هم در بسياري از مسائل از جمله رعايت شئون وكالت انتظار بيشتري از اين بخش وجود دارد.

عالي ترين مقام قضايي استان البرز با اشاره به اينكه يكي از شاخص هاي مهم دوره جديد قوه قضائيه، تحول است تشريح كرد: بر اين مبنا طرح تحول قضايي تدوين شده كه در اين راستا در دادگستري استان البرز نيز شوراي تحول تشكيل و برنامه هاي تحولي از اين طريق پيگيري مي شود.

وي صدور بيش از 50 بخشنامه و دستورالعمل پس از انتصاب آيت الله رئيسي در قوه قضائيه را از مصاديق جهش ايجاد شده در قوه قضائيه به منظور تحقق تحول قضايي دانست.

فاضلي هريكندي با اشاره به برخي مفاد آيين نامه تعيين تعرفه حق الوكاله متذكر شد: اين آيين نامه يكي از موارد ابلاغي پس از انتصاب رئيس جديد قوه قضائيه است و به عنوان يك نوآوري بسياري از موضوعاتي كه پيش از اين و براي سال هاي متعدد مورد ابهام وكلا، موكلين و مراجع قضايي بود برطرف شده و ظرفيت هاي خوبي در زمينه اجراي سياست هاي قوه قضائيه ايجاد شده است.

وي ادامه داد: در اين دستورالعمل به ايجاد صلح و سازش توسط وكلا در دعاوي تاكيد و راهكارهاي تشويقي براي وكيل و اصحاب پرونده در نظر گرفته شده است و بر اين مبنا در صورت صلح و سازش در هر مرحله، پرداخت حق الوكاله هم ممكن خواهد بود.

عالي ترين نماينده قوه قضائيه در استان البرز به بخشنامه ديگر ابلاغي رئيس قوه قضائيه در زمينه ساز و كارهاي تعيين تعداد وكيل مورد نياز هر استان اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون و اين دستورالعمل، هيئتي مركب از رئيس كل دادگستري استان، رئيس دادگاه انقلاب و حسب مورد رئيس كانون وكلاي دادگستري يا رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران قوه قضائيه تشكيل شده و تعداد وكلاي مورد نياز جديد را با استناد به تبصره ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 بر اساس معيارهاي از قبيل جمعيت استان، تعداد پرونده هاي قضايي و ظرفيت دادگستري استان تعيين مي كنند.

وي افزود: بر اساس همين دستورالعمل بر شناسايي و تقدير از وكلاي شايسته تقدير تاكيد شده است كه نشان مي دهد تكريم در قوه قضائيه در عمل پيگيري مي شود؛ كليه مقامات قضايي ملكف شده اند وكلاي شايسته تقدير را بر اساس معيارهايي نظير ميزان اهتمام در راستاي ايجاد صلح و سازش و فصل خصومت، كمك به كاهش ورودي پرونده، اهتمام به احقاق حق، همكاري با نهادهاي مردمي، انجام وكالت هاي معاضدتي در جهت حمايت از حقوق عامه و جلب رضايت مردم، اهتمام به امور پژوهشي و آموزشي، رعايت شئون وكالت، ترويج ارزش هاي ديني و تبعيت از قوانين و مقررات از طريق روساي كل دادگستري شناسايي و به معاونت حقوقي قوه قضائيه معرفي كنند.

در اين نشست پس از بررسي معيارهاي لازم براي تعيين تعداد وكلاي جديد مورد نياز استان، در خصوص ميزان پذيرش كارآموزان وكالت اتخاذ تصميم شد.

پيش از اين، در نشست جداگانه با رئيس كانون وكلاي دادگستري استان البرز نيز تعداد كارآموزان جديد مورد نياز در سال 1399 تعيين شده بود.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۱۰:۵۶ - ۰۷/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۳۶۶