دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

در پرونده آزار جنسي كودكان در "فردوس" تجاوز احراز نشده است
 
يك وكيل دادگستري گفت: بر مبناي اطلاعاتي كه از پرونده آزار و اذيت جنسي توسط يك معلم در يكي از شهرستان هاي استان خراسان جنوبي منتشر شده، بزهكار مرتكب جرايم متعددي شده كه بر همين مبنا چند مجازات براي وي تعيين شده كه بر مبناي قواعد حاكم بر تعدد جرم در صورت تأئيد حكم محكوميت بدوي صادره در دادگاه ...
در پرونده آزار جنسي كودكان در سيدمهدي حجتي در گفت وگو با ايسنا در خصوص حكم صادره از دادگاه كيفري 2 شهرستان فردوس در خصوص آزار و اذيت جنسي 7 دانش آموز دختر، گفت: رسيدگي به اتهامات اين فرد در دادگاه كيفري 2 دلالت بر آن دارد كه مرجع قضايي تجاوز به اين دختران توسط متهم را احراز نكرده و آزاد و اذيت جنسي صورت گرفته مبتني بر ايجاد رابطه جنسي به معني خاص آن نبوده است و الا به اين موضوع مستقيماً در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شد و مجازات سنگيني در انتظار متهم بود.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اتهامات انتسابي به اين متهم مشمول قانون حمايت از اطفال و نوجوانان بوده و مرتكب بر مبناي اين قانون مورد محاكمه قرار گرفته است، افزود: در پرونده آزار جنسي كودكان در شهرستان فردوس طبعاً تجاوز جنسي احراز نشده است و اتهامات متهم بر مبناي ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان كه در 9 بند رفتارهايي را مورد جرم انگاري قرار داده است، رسيدگي شده كه حسب اطلاعات منتشره از ناحيه مقام قضايي به نظر مي رسد با توجه به نوع و ميزان مجازات هاي تعييني توسط دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات متهم، جرايم انتسابي به وي مشمول بندهاي 5، 6و 2 ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجونان بزهكار قرار گرفته است.

حجتي ادامه داد: بر مبناي مستندات قانوني مورد اشاره كه آزارهاي جنسيِ تماسي نسبت به اطفال و نوجوانان زير 18 سال را مشروط بر اينكه مستوجب حد نباشد، مشمول اعمال مجازات حبس درجه شش بر مبناي ماده 19 قانون مجازات اسلامي قرار داده است كه حداكثر آن 2 سال حبس است و نيز در دسترس قراردادن يا ارائه محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل به طفل يا نوجوان كه ملازمه با اعمال يك يا چند مجازات درجه هشت در ماده 19 قانون مجازات اسلامي دارد كه حداكثر آن سه سال حبس است و همچنين بهره كشي جنسي از طفل و نوجوان براي سوءاستفاده جنسي كه مجازات آن، حبس درجه 5 به كيفيت مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامي است كه حداكثر آن 5 سال حبس تعيين شده است؛ لذا رأي صادره از دادگاه بدوي منطبق با اين مقررات ارزيابي مي شود.

اين حقوقدان با اشاره به ممنوعيت اقامت متهم در شهر فردوس به مدت دو سال اضافه كرد: اين مجازات در قالب مجازات تكميلي و بر مبناي مقررات بند "ب" ماده 23 قانون مجازات اسلامي براي متهم معين شده است و پس از خاتمه دوران حبس در خصوص محكوم عليه (در صورت قطعيت حكم) به اجرا گذارده خواهد شد و به نظر مي رسد دادگاه صادر كننده حكم، با توجه به خصوصيات جرم ارتكابي، ادامه اقامت اين فرد در شهرستان كوچكي مانند فردوس را مصلحت ندانسته و در عين حال مجبور به اقامت در محل معيني هم نكرده است.

حجتي ادامه داد: بر مبناي اطلاعاتي كه از پرونده آزار و اذيت جنسي بزه ديدگان دانش آموز در شهرستان فردوس منتشر شده است، بزهكار مرتكب جرايم متعددي شده كه بر همين مبنا چند مجازات براي وي تعيين شده كه بر مبناي قواعد حاكم بر تعدد جرم در صورت تأئيد حكم محكوميت بدوي صادره در دادگاه تجديد نظر، فقط مجازات اشد كه مشتمل بر 5 سال حبس است و همچنين ممنوعيت 2 ساله اقامت در شهرستان فردوس اجرا مي شود.

اين وكيل دادگستري در پايان گفت: قطع نظر از مستندات و مدارك موجود در پرونده و بدون قضاوت در خصوص صحت و سقم اتهامات انتسابي به متهم و در فرض كلي، حكم صادره از دادگاه بدوي در خصوص اين متهم از حيث رعايت قواعد تعدد جرم صحيح به نظر مي رسد وبا توجه به تبصره الحاقي به ماده 18 قانون مجازات اسلامي، دادگاه قطعاً با استدلالي موجه به بيش از حداقل مجازات قانوني كه بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات است حكم صادر كرده و هيچگونه ارفاقي در خصوص متهم قائل نگرديده است و اگرچه در خصوص موضوع، 7 فقره بزه صورت گرفته است ليكن با توجه به اينكه هر سه جرم ارتكابي در خصوص اين هفت دانش آموز يكسان بوده است؛ لذا بر مبناي مقررات اصلاحي بند "الف" و "ب" ماده 134 قانون مجازات اسلامي در باب تعدد جرم، ايراد و اشكالي از حيث انطباق رأي صادره با قانون از نظر حكمي نه مصداقي به نظر نمي رسد.

به گزارش ايسنا، 28 تيرماه خبري مبني بر آزار جنسي تعدادي دانش آموز دختر توسط معلمي در فردوس منتشر شد كه بازتاب زيادي در رسانه ها داشت.

بر اساس اطلاعيه دادگستري استان خراسان جنوبي پرونده مربوطه در دادگاه كيفري2 رسيدگي شده و حداكثر مجازات تعيين شده در قانون پنج سال حبس و دوسال منع اقامت در فردوس براي متهم پرونده اعمال گرديده است. متهم پرونده هم اكنون در زندان به سر مي برد و رسيدگي قضايي در جريان است.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۰۶:۳۹ - ۰۲/۰۵/۱۴۰۱   بازدید: ۷۵