دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

در پرونده آزار جنسی كودكان در "فردوس" تجاوز احراز نشده است
 
یك وكیل دادگستری گفت: بر مبنای اطلاعاتی كه از پرونده آزار و اذیت جنسی توسط یك معلم در یكی از شهرستان های استان خراسان جنوبی منتشر شده، بزهكار مرتكب جرایم متعددی شده كه بر همین مبنا چند مجازات برای وی تعیین شده كه بر مبنای قواعد حاكم بر تعدد جرم در صورت تأئید حكم محكومیت بدوی صادره در دادگاه ...
در پرونده آزار جنسی كودكان در سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در خصوص حكم صادره از دادگاه كیفری 2 شهرستان فردوس در خصوص آزار و اذیت جنسی 7 دانش آموز دختر، گفت: رسیدگی به اتهامات این فرد در دادگاه كیفری 2 دلالت بر آن دارد كه مرجع قضایی تجاوز به این دختران توسط متهم را احراز نكرده و آزاد و اذیت جنسی صورت گرفته مبتنی بر ایجاد رابطه جنسی به معنی خاص آن نبوده است و الا به این موضوع مستقیماً در دادگاه كیفری یك رسیدگی می شد و مجازات سنگینی در انتظار متهم بود.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه اتهامات انتسابی به این متهم مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بوده و مرتكب بر مبنای این قانون مورد محاكمه قرار گرفته است، افزود: در پرونده آزار جنسی كودكان در شهرستان فردوس طبعاً تجاوز جنسی احراز نشده است و اتهامات متهم بر مبنای ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان كه در 9 بند رفتارهایی را مورد جرم انگاری قرار داده است، رسیدگی شده كه حسب اطلاعات منتشره از ناحیه مقام قضایی به نظر می رسد با توجه به نوع و میزان مجازات های تعیینی توسط دادگاه رسیدگی كننده به اتهامات متهم، جرایم انتسابی به وی مشمول بندهای 5، 6و 2 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجونان بزهكار قرار گرفته است.

حجتی ادامه داد: بر مبنای مستندات قانونی مورد اشاره كه آزارهای جنسیِ تماسی نسبت به اطفال و نوجوانان زیر 18 سال را مشروط بر اینكه مستوجب حد نباشد، مشمول اعمال مجازات حبس درجه شش بر مبنای ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار داده است كه حداكثر آن 2 سال حبس است و نیز در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان كه ملازمه با اعمال یك یا چند مجازات درجه هشت در ماده 19 قانون مجازات اسلامی دارد كه حداكثر آن سه سال حبس است و همچنین بهره كشی جنسی از طفل و نوجوان برای سوءاستفاده جنسی كه مجازات آن، حبس درجه 5 به كیفیت مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی است كه حداكثر آن 5 سال حبس تعیین شده است؛ لذا رأی صادره از دادگاه بدوی منطبق با این مقررات ارزیابی می شود.

این حقوقدان با اشاره به ممنوعیت اقامت متهم در شهر فردوس به مدت دو سال اضافه كرد: این مجازات در قالب مجازات تكمیلی و بر مبنای مقررات بند "ب" ماده 23 قانون مجازات اسلامی برای متهم معین شده است و پس از خاتمه دوران حبس در خصوص محكوم علیه (در صورت قطعیت حكم) به اجرا گذارده خواهد شد و به نظر می رسد دادگاه صادر كننده حكم، با توجه به خصوصیات جرم ارتكابی، ادامه اقامت این فرد در شهرستان كوچكی مانند فردوس را مصلحت ندانسته و در عین حال مجبور به اقامت در محل معینی هم نكرده است.

حجتی ادامه داد: بر مبنای اطلاعاتی كه از پرونده آزار و اذیت جنسی بزه دیدگان دانش آموز در شهرستان فردوس منتشر شده است، بزهكار مرتكب جرایم متعددی شده كه بر همین مبنا چند مجازات برای وی تعیین شده كه بر مبنای قواعد حاكم بر تعدد جرم در صورت تأئید حكم محكومیت بدوی صادره در دادگاه تجدید نظر، فقط مجازات اشد كه مشتمل بر 5 سال حبس است و همچنین ممنوعیت 2 ساله اقامت در شهرستان فردوس اجرا می شود.

این وكیل دادگستری در پایان گفت: قطع نظر از مستندات و مدارك موجود در پرونده و بدون قضاوت در خصوص صحت و سقم اتهامات انتسابی به متهم و در فرض كلی، حكم صادره از دادگاه بدوی در خصوص این متهم از حیث رعایت قواعد تعدد جرم صحیح به نظر می رسد وبا توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی، دادگاه قطعاً با استدلالی موجه به بیش از حداقل مجازات قانونی كه بیشتر از میانگین حداقل و حداكثر مجازات است حكم صادر كرده و هیچگونه ارفاقی در خصوص متهم قائل نگردیده است و اگرچه در خصوص موضوع، 7 فقره بزه صورت گرفته است لیكن با توجه به اینكه هر سه جرم ارتكابی در خصوص این هفت دانش آموز یكسان بوده است؛ لذا بر مبنای مقررات اصلاحی بند "الف" و "ب" ماده 134 قانون مجازات اسلامی در باب تعدد جرم، ایراد و اشكالی از حیث انطباق رأی صادره با قانون از نظر حكمی نه مصداقی به نظر نمی رسد.

به گزارش ایسنا، 28 تیرماه خبری مبنی بر آزار جنسی تعدادی دانش آموز دختر توسط معلمی در فردوس منتشر شد كه بازتاب زیادی در رسانه ها داشت.

بر اساس اطلاعیه دادگستری استان خراسان جنوبی پرونده مربوطه در دادگاه كیفری2 رسیدگی شده و حداكثر مجازات تعیین شده در قانون پنج سال حبس و دوسال منع اقامت در فردوس برای متهم پرونده اعمال گردیده است. متهم پرونده هم اكنون در زندان به سر می برد و رسیدگی قضایی در جریان است.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۰۶:۳۹ - ۰۲/۰۵/۱۴۰۱   بازدید: ۴۴۵